หลักสูตรค่าย

STEM Education
Science · Technology · Engineering · Mathematics
กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         จากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ อาชวาคม เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แบบไร้ขีดจำกัดฝึกฝน การคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง การจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

ค่าย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    โดยมีหลักสูตรประกอบด้วย

    - ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

       (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
      ระยะเวลาของการจัดอบรมหรือจัดค่าย
    
- 2 วัน 1 คืน
    
- 3 วัน 2 คืน

 

                                                                               กิจกรรมในการจัดค่าย
                                                                               - ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูดาว ดูแมลง ส่องนก)

                                                                               - ศึกษาพลังงานทดแทน
                                                                               - เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                                                                               - เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์

 

กิจกรรมค่ายสะเต็ม

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ "ท่าปอมคลองสองน้ำ"

Visitors: 56,900