ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคใต้

เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา 1 ใน 17 แห่ง ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งโดยนายมีชัย วีระไวทยะ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่รายล้อมด้วยสวนยาง พืชพันธุ์ไม้ สถานที่ ชุมชนที่มีศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรต่างๆ

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ได้ดำเนินโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิในเขตจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง เริ่มจากการพัฒนาด้านจิตใจ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ได้มาจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชน ช่วยจัดตั้งและสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนช่วยสนับสนุนโรงเรียนของรัฐ (Partnership School) ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยทำให้โรงเรียนเป็นมากกว่าโรงเรียนเฉพาะของเด็กนักเรียน แต่เป็นการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (School-Based Integrated Rural Development)

โครงการค่ายสะเต็มศึกษา

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการค่ายสะเต็มศึกษา แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา (www.saptaicamp.com) เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมและลดค่าใช้จ่าย เวลา ในการเดินทางไปทำเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ที่ศูนย์ฯ หลัก จังหวัดนครราชสีมา

นอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ยังได้จัดทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับงานด้านการพัฒนาภายใต้ชื่อ บริษัท กระบี่เขาครามพัฒนา จำกัด โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  ที่ให้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาและร้านอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา การจัดค่ายทางด้านนวัตกรรมการเกษตร ค่ายพลังงานและค่ายเยาวชนอื่นๆ

โครงการค่ายสะเต็ม กระบี่แคมป์ เกิดจากการร่วมมือของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (ซี แอนด์ ซี กระบี่) ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ "ท่าปอมคลองสองน้ำ" จังหวัดกระบี่ เพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ ความสวยงามของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน พืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน การเปลี่ยนสีของน้ำในคลอง ธรรมชาติที่หลากหลายและน่าค้นหาของป่าท่าปอมคลองสองน้ำนี้ด้วย

ค่ายสะเต็มแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระบี่แคมป์  ขอเชิญน้องๆ มาร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมที่ผนวกรวมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ  หลักสูตร 3 วัน 2 คืน และหลักสูตร 2 วัน 1 คืน  สนุกกับฐานความรู้ที่สามารถเลือกได้  กิจกรรมเสริมทักษะที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด  ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์  กระตุ้นให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงการจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

บริหารจัดการหลักสูตรโดย  ดร.ทักษิณ  อาชวาคม  ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ปี พ.ศ.2545-2559

ตัวอย่างกิจกรรม    ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูดาว ดูแมลง ส่องนก)  ศึกษาพลังงานทดแทน  เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตัวอย่างฐานกิจกรรมสะเต็ม    เดินสำรวจศึกษาธรรมชาติป่าท่าปอมคลองสองน้ำ  มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้  ความลับบนยอดไม้  ใต้ร่มเงาของพฤกษา  เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน  ปิ้งย่างข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว  สร้างสีสันบนลายผ้า  วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ  ฯลฯ

 

หลักสูตร  3 วัน 2 คืน  ราคาคนละ  2,200 บาท

หลักสูตร  2 วัน 1 คืน   ราคาคนละ  1,400 บาท 

(ราคานี้รวมอาหารหลัก อาหารว่าง และค่ากิจกรรม  ห้องพักปรับอากาศ) 

 

เหมาะสำหรับ:      นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

สถานที่:     ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่  (ซี แอนด์ ซี กระบี่)     441 หมู่ 1  ตำบลเขาคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   

                 โทร.  086-6866548 (คุณอำนวย)     081-5396544 (คุณญาดา) 

 

 

 หมายเหตุ :    

                  -  โรงเรียนที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ต้องเตรียมคู่มือค่าย STEM และใบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนมาในวันเข้าค่ายฯ 
                     สามารถ Download เอกสารได้ที่เวปไซต์นี้
                  -  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ผ้าเช็ดตัว เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว ไฟฉาย 
                     รองเท้าผ้าใบ ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ
                  -  ส่งแบบฟอร์มใบจองกลับมาที่ Email: krabicamp@pda.or.th
 
 
Visitors: 33,137